BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVIII/561/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz 128) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych garażami murowanymi:
- działek: nr 1056 o pow. 22 m2, nr 1021 o pow. 22 m2, nr 1129 o pow. 22 m2, położonych w Piszu przy ul. Staszica, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,
- działki nr 357/11 o pow. 21 m2 położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,
- działek: nr 714 o pow. 22 m2, nr 751 o pow. 23 m2, nr 621 o pow. 21 m2, położonych w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025,

§ 2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz zabudowanej pawilonem handlowym:
- część działki nr 17 o pow. 1078 m2 położonej w Piszu przy Al. Turystów, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz z przeznaczeniem do zabudowy:
- działki nr 387/15 o pow. 46 m2 i części działki nr 387/18 o pow. 37 m2 położonych w Piszu przy ul. Kościuszki, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wymienionych w § 1, 2 i 3.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 maj 2006 17:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1166 razy