BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych garażami murowanymi:
- działek: nr 1015 o pow. 22 m2, nr 1084 o pow. 22 m2, nr 812 o pow. 21 m2, nr 909 o pow. 23 m2, nr 1013 o pow. 22 m2, nr 1017 o pow. 23 m2, nr 1082 o pow. 21 m2, nr 1100 o pow. 24 m2 położonych w Piszu przy ul. Staszica, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,
- działki nr 326/12 o pow. 24 m2 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13024,
- działek: nr 661 o pow. 22 m2, nr 693 o pow. 21 m2, nr 619 o pow. 21 m2, nr 738 o pow. 25 m2, nr 298/10 o pow. 26 m2, nr 626 o pow. 22 m2, położonych w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025,
- działki nr 320/16 o pow. 25 m2 położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025,
- działek: nr 462/22 o pow. 22 m2, nr 462/110 o pow. 18 m2, położonych w Piszu przy ul. Gałczyńskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764,
- działki nr 1137/20 o pow. 22 m2 położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13022,

§ 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz zabudowanej pawilonem handlowym:
- działek: nr 424/7 o pow. 22 m2, nr 429/6 o pow. 3 m2, położonych w Piszu przy Pl. Daszyńskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,

§ 3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, o których mowa w § 1 i 2, ze względu na to, że sprzedaż następuje na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 10 lat i zostały one zabudowane na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 maj 2006 17:35
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy