BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVIII/563/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własnośc Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568,
z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 , z 2005 r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175 , poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128/ oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281,
poz.2782 , z 2005r. Nr 130 ,poz.1087, Nr 169 , poz.1420, Nr 175,poz.1459/, Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1.
1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie
gminy Pisz :
-działki nr 54/1 o pow.4214m2 położonej we wsi Turośl , KW Nr 7305
-działki nr 54/2 o pow.4215m2 położonej we wsi Turośl , KW Nr 7305
-działki nr 54/3 o pow.4214m2 położonej we wsi Turośl , KW Nr 7305
-działki nr 350 o pow.189m2 położonej w Piszu przy ul.Mazurskiej , KW Nr 13730,
-nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 486 o pow.369m2 położonej
w Piszu przy ul.Rybackiej ,KW Nr 13024
-części działki nr 473/15 o powierzchni około 110m2 położonej w Piszu przy ul. Lipowej ,
KW Nr 13024-zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały ,
-części działki nr 487/8 o powierzchni około 70m2 położonej w Piszu przy ul. Rybackiej ,
KW Nr 20900- zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały ,

2.Dla nieruchomości opisanych w § 1 ust. 1 prowadzone są Księgi Wieczyste
przez Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 maj 2006 12:59
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1110 razy