BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIX/592/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2006r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, zwanego KARWIK 16.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, zwanego KARWIK 16 na działki o nr geodezyjnych: 16/9, 16/62, 16/63, 16/61, 16/11, 16/12, 16/58, 16/57, 16/56, 16/55, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28, 16/29, 16/21, 16/20, 16/19, 16/18, 16/17, 16/16, 16/15, 16/64, 16/54, 16/51, 16/50, 16/43, 16/42, 16/32, 16/33, 16/34, 16/35, 16/36, 16/37, 16/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/46, 16/42, 16/47, 16/48, 16/31, 16/53, 16/52, 16/49, 16/44, 16/59, 16/60, 35- część działki , 31/2 - część działki .

2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, zwanym KARWIK 16, został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lip 2006 13:09
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1164 razy