BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2006r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Piszu, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, uchwalonego uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zmienionego Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz, zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XXVIII/322/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

a) granic planu;

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

c) obowiązujących linii zabudowy;

d) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

e) granic stref ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego;

f) obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, podległych ochronie konserwatorskiej;

g) lokalizacji usług w parterach pierzei ulicznych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej;

h) lokalizacji przejść bramowych w zabudowie;

i) lokalizacji przejazdu bramowego w zabudowie;

j) lokalizacji mostku nad wejściem do przystani;

k) lokalizacji ciągów pieszych;

l) granic obszaru zagrożenia powodziowego;

ł) obiektów wskazanych do rozbiórki;

m) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; MW zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; UA zabudowy usług publicznych; U zabudowy usługowej; ZP zieleni urządzonej; P placu miejskiego, urządzonego elementami małej architektury i zielenią wraz z parkingami; WS basenu przystani śródlądowej (wód powierzchniowych); E elektroenergetyki; KP zespołów parkingowych i garażowych; KD dróg publicznych; KDW dróg wewnętrznych (ciągów pieszo-jezdnych).

3. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.
Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele:
1MN, 2MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
1UA, 2UA, 3UA zabudowy usług publicznych
1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U zabudowy usługowej
1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP zieleni urządzonej
1P placu miejskiego, urządzonego elementami małej architektury i zielenią wraz z parkingami
1WS basenu przystani śródlądowej (wód powierzchniowych)
1E, 2E elektroenergetyki
1KP, 2KP, 3KP, 4KP, 5KP zespołów parkingowych i garażowych
1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD dróg publicznych
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW dróg wewnętrznych (ciągów pieszo- jezdnych)

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1WS inwestycje budowli basenu przystani śródlądowej stanowią:

a) przystań śródlądową w rozumieniu przepisów o żegludze śródlądowej o wielkości:

- maksymalna ilość miejsc do cumowania – 49 jednostek pływających,

- maksymalna długość nabrzeża – nie przekraczająca 80 m.

b) urządzenia wodne w rozumieniu przepisów prawa wodnego.

3. W granicach planu ustala się następujące lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) modernizacja dróg publicznych, na terenach oznaczonych symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD;

b) przebudowa i remonty sieci infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 9 ustępy 6-10 niniejszej uchwały;

c) przebudowy i remonty budynków usług publicznych (oświatowych, administracji publicznej), na terenach oznaczonych symbolami: 2UA, 3UA oraz nadbudowa i rozbudowa budynku na terenie oznaczonym 1UA;

d) urządzenie terenów zieleni publicznej, na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP;

e) prowadzenie robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, podległych ochronie konserwatorskiej.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają zasady kształtowania zabudowy, w tym ustalenia obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach planu ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: ZP i WS:

Oznaczenie terenu Zasady zagospodarowania terenu
1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP 1) Teren oznaczony symbolem 8ZP należy urządzić jako zieleń publiczną o charakterze parkowym ogólnomiejskim.

2) Tereny oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 9ZP, 10ZP i 11ZP należy urządzić jako zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym mieszkaniowym i usługowym.

3) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na budowę obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów budowlanych, za wyjątkiem lokalizacji obiektów małej architektury z zastrzeżeniem treści § 9 ust. 6 niniejszej uchwały.

4) W terenach oznaczonych symbolami: 3ZP, 4ZP; 8ZP, 10ZP i 11ZP należy ukształtować ogólnomiejskie ciągi piesze, w lokalizacjach oznaczonych na rysunku planu.

5) Na terenie oznaczonym symbolem 9ZP zezwala się na rozbiórkę istniejącego budynku.

6) Na terenach oznaczonych symbolami: 2ZP, 3ZP, 6ZP i 7ZP zezwala się na wydzielenie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych.

1WS Basen przystani śródlądowej należy wykonać jako zbiornik zasilany wodami rzeki Pisy.

2. W granicach planu nie zezwala się na lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko).

3. W granicach planu wskazuje się (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska:

a) pod zabudowę mieszkaniową - tereny oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW;

b) pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży - tereny oznaczone symbolami: 1UA, 3UA;

c) na cele rekreacyjno -wypoczynkowe - teren oznaczony symbolem 12U.

4. W zagospodarowaniu terenów:

a) bezpośrednio przyległych do linii brzegowej rzeki Pisy,

b) przeznaczonych na basen przystani śródlądowej (1WS),

c) w budowie urządzeń wodnych przystani (12U),

mają zastosowanie właściwe przepisy prawa wodnego wraz z właściwymi przepisami budowlanymi.

5. W granicach obszaru zagrożenia powodziowego nie zezwala się na zabudowę obiektami budowlanymi, z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 1, poz. 7 (1WS) niniejszej uchwały.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Z tytułu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz U. Nr 162, poz. 1568 z póżn. zm.)w granicach planu podlegają ochronie następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Obiekt Ulica Numer
część układu urbanistycznego miasta Pisz, w granicach zgodnych z rysunkiem planu obszar ograniczony od wschodu rzeką Pisą, od zachodu- ulicą Okopową, od północy- torem kolejowym, od południa –ulicą Kwiatową. -
ratusz z biblioteką Plac Daszyńskiego 7
budynek mieszkalno- usługowy Plac Daszyńskiego 1
budynek mieszkalno- usługowy Plac Daszyńskiego 2
budynek mieszkalno- usługowy Plac Daszyńskiego 6
budynek mieszkalno- usługowy Plac Daszyńskiego 8
budynek mieszkalno- usługowy Plac Daszyńskiego 9
budynek mieszkalno- usługowy Plac Daszyńskiego 14
plebania ewangelicka Plac Daszyńskiego 13b
budynek mieszkalny Rybacka 8
budynek mieszkalno-usługowy Rybacka 2
budynek mieszkalno- usługowy Rybacka 4
budynek mieszkalno- usługowy Wojska Polskiego 2
budynek mieszkalny Wyzwolenia 1
budynek mieszkalny Wyzwolenia 2
budynek mieszkalny Wyzwolenia 3
budynek mieszkalny Wyzwolenia 4

2. Projekty budowlane inwestycji zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wymagają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

3. Prowadzenie robót budowlanych w strefie ochrony konserwatorskiej wymaga uzyskania stosownego pozwolenia Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

4. Roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają przeprowadzenia poprzedzających je badań archeologicznych pod nadzorem archeologicznym.

5. Nową zabudowę w strefie ochrony konserwatorskiej należy projektować w gabarytach zbliżonych do historycznej zabudowy sąsiedniej przedmiotowych pierzei ulicznych.

6. W w/w robotach budowlanych należy stosować materiały tradycyjne: drewno, kamień, cegłę i dachówkę ceramiczną, o kolorystyce i fakturze podobnej do w/w historycznej zabudowy sąsiedniej.

§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.


Lp. Oznaczenie terenu Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1. 1MW 1) Na oznaczonym terenie zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonym terenie zezwala się na nadbudowę budynku mieszkalno –usługowego.

3) Na oznaczonym terenie zezwala się na rozbudowę budynków istniejących.

4) W/w nadbudowy lub rozbudowy zabudowy należy kształtować do wysokości czterech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym. Rzędna kalenicy nadbudowanej lub rozbudowanej zabudowy nie może przekraczać rzędnej kalenicy budynku sąsiedniego.

5) Zadaszenia budynków nadbudowanych lub rozbudowanych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

6) Zezwala się na lokalizację usług w parterach budynków.

2. 3MW 1) Na oznaczonym terenie zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonym terenie nie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących, za wyjątkiem budynków na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów nr: 414/3 i 419/1.

3) Na oznaczonym terenie nie zezwala się na rozbudowę i uzupełnienia zabudowy istniejącej, za wyjątkiem budynków na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów nr: 414/3 i 419/1.

4) W/w nadbudowy lub rozbudowy zabudowy należy kształtować do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym.

5) Zadaszenia budynków nadbudowanych lub rozbudowanych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

6) Na oznaczonym terenie zezwala się na lokalizację usług w parterach budynków pierzei ulicznych.

3. 2MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW 1) Na oznaczonych terenach zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na nadbudowę i rozbudowę budynków istniejących.

3) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na uzupełnienia zabudowy, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: 9MW i 10MW.

4) W/w uzupełnienia zabudowy określone są obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

5) Uzupełnienia zabudowy należy kształtować jako budynki o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym.

6) Zadaszenia budynków będących uzupełnieniami zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

7) Na terenach oznaczonych symbolami: 2MW, 4MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW zezwala się na lokalizację usług w parterach budynków pierzei ulicznych (zgodnie z rysunkiem planu).

4. 1MN 1) Na oznaczonym terenie zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonym terenie nie zezwala się na nadbudowę i rozbudowę budynków istniejących.

3) Na oznaczonym terenie zezwala się na uzupełnienia zabudowy.

4) W/w uzupełnienia zabudowy określone są nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

5) Uzupełnienia zabudowy należy kształtować jako budynki o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym.

6) Zadaszenia budynków będących uzupełnieniami zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

7) Zezwala się na lokalizację usług w parterze istniejących budynków pierzei ulicznej (zgodnie z rysunkiem planu).

5. 2MN 1) Dla istniejącego budynku zezwala się na remont, przebudowę, rozbiórkę i odbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Nie zezwala się na nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku.

3) Zezwala się na lokalizację usług w parterze istniejącego budynku pierzei ulicznej (zgodnie z rysunkiem planu).

6. 1UA, 2UA, 3UA 1) Na oznaczonych terenach zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy obiektów budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na nadbudowę i rozbudowę budynków istniejących, za wyjątkiem budynku na terenie oznaczonym symbolem 1UA.

3) W/w nadbudowa budynku powinna być realizowana w skali (gabarytach) sąsiedniej zabudowy istniejącej.

4) Granica rozbudowy na terenie oznaczonym symbolem 1UA określona jest nieprzekraczalną linią zabudowy.

5) Zadaszenie rozbudowanego lub nadbudowanego budynku należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

7. 1U, 2U, 7U, 8U, 9U 1) Na oznaczonych terenach zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy obiektów budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na rozbudowę budynków istniejących.

3) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących.

4) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na uzupełnienia zabudowy.

8. 3U 1) Na oznaczonym terenie zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy obiektów budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonym terenie zezwala się na rozbudowę istniejących budynków.

3) Na oznaczonym terenie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących.

4) Na oznaczonym terenie nie zezwala się na uzupełnienia zabudowy.

5) W/w rozbudowy i nadbudowy zabudowy należy kształtować do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym.

6) Zadaszenia rozbudowanych lub nadbudowanych budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

9. 4U, 5U 1) Na oznaczonych terenach zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy obiektów budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonych terenach zezwala się na rozbudowę istniejących budynków.

3) Na oznaczonych terenach nie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących.

4) Na oznaczonych terenach zezwala się na uzupełnienia zabudowy. W/w uzupełnienia określone są obowiązującymi liniami zabudowy.

5) W/w rozbudowy, nadbudowy i uzupełnienia zabudowy należy kształtować do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym.

6) Zadaszenia rozbudowanych lub nadbudowanych budynków oraz uzupełnienia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

10. 6U, 11U 1) Na oznaczonym terenie zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy obiektów budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonym terenie zezwala się na rozbudowę istniejących budynków.

3) Na oznaczonym terenie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących.

4) Na oznaczonym terenie nie zezwala się na uzupełnienia zabudowy.

5) W/w rozbudowy i nadbudowy zabudowy należy kształtować do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym.

6) Zadaszenia rozbudowanych lub nadbudowanych budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

11. 10U 1) Na oznaczonym terenie zezwala się na: remonty, przebudowy, rozbiórki i odbudowy obiektów budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2) Na oznaczonym terenie nie zezwala się na rozbudowę istniejących budynków.

3) Na oznaczonym terenie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących. W/w nadbudowę należy kształtować w obrysie budynku wraz z obrysem rampy załadunkowej. Wysokość kalenicy nie może przekraczać wysokości najwyższej kalenicy sąsiedniej zabudowy istniejącej przedmiotowej pierzei ulicznej. Maksymalna wysokość całego budynku nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych (z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym).

4) Na oznaczonym terenie nie zezwala się na uzupełnienia zabudowy.

5) Zadaszenia nadbudowanych budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º, krytych dachówką ceramiczną.

12. 12U 1) Na oznaczonym terenie należy lokalizować zabudowę obsługi ruchu turystycznego, stanowiącą w rozumieniu przepisów budowlanych wolnostojące budynki użyteczności publicznej wraz z budowlami i obiektami małej architektury, składające się na całości użytkowe przedmiotowej zabudowy.

2) Budynki należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu nieużytkowym.

3) Na oznaczonym terenie zezwala się na uzupełnienia zabudowy. Przedmiotowe uzupełnienia określone są nieprzekraczalną linią zabudowy.

4) W/w nieprzekraczalną linię zabudowy należy kształtować w odległości 6m od krawędzi jezdni drogi publicznej oznaczonej symbolem 7KD.

5) Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale:

a) 35º - 40º - dla budynków użyteczności publicznej (obsługi ruchu turystycznego),

b) 16º- 35º - dla budynków hangarowych na sprzęt pływający.

6) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 40%.


2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD i mogą występować na nim przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, określonych przepisami odrębnymi. Możliwość zabudowy mieszkaniowej istnieje, pod warunkiem wykonania zabezpieczeń akustycznych na koszt inwestora planowanego zagospodarowania terenu, bez dochodzenia roszczeń od zarządcy drogi.

3. Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują odpowiednio właściwe przepisy budowlane.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

W granicach planu podział terenu na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciągi pieszo- jezdne.

Oznaczenie terenu Funkcja komunikacyjna Klasa techniczna Min. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających
1KD Droga krajowa G 1x2 szerokość pasa drogowego -w istniejących liniach rozgraniczających
2KD Droga gminna Z 1x2 szerokość pasa drogowego -w istniejących liniach rozgraniczających
3KD, 5KD, Droga powiatowa L 1x2 szerokość pasa drogowego -w istniejących liniach rozgraniczających
4KD, 6KD, 7KD Droga gminna L 1x2 szerokość pasa drogowego -w istniejących liniach rozgraniczających
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW Droga wewnętrzna
(ciąg pieszo-jezdny) *) 6 m

*) minimalna szerokość pasa jezdnego w rozumieniu przepisów budowlanych – 5 m.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 7KDW zezwala się na rozbiórkę istniejącego budynku.

3. Ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem 3KDW powinien służyć tylko dostawie towarów do obiektów usługowych, gdzie niemożliwe są dostawy od strony drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) oznaczonego symbolem 4KDW.

4. Zespoły parkingowe i garażowe.

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu
1KP Teren zespołu garażowego zamkniętego dla samochodów osobowych dla użytkowników stałych w rozumieniu przepisów budowlanych.
2KP, 3KP, 4KP, 5KP 1) Teren parkingów dla samochodów osobowych dla użytkowników stałych i przebywających okresowo.

2) Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną ze spadkiem zapewniającym spływ wody do kanalizacji deszczowej.

3) Obowiązuje wydzielenie stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.


5. Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych należy lokalizować wg niżej ustalonych minimalnych wskaźników:

Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Wskaźnik miejsc postojowych
Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 2
Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 2
Handel 1000m² powierzchni sprzedaży 25
Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcyjnych 24
Biura, urzędy, poczty, banki 1000m² powierzchni użytkowej 30
Kościoły, kaplice 1000m² powierzchni użytkowej 12
Kina 100 miejsc siedzących 22
Szkoły, obiekty dydaktyczne 10 uczniów 1
Przedszkola, świetlice 1 oddział 3

6. Budowę, przebudowę i remonty sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających pasów drogowych dróg: 1-7KD i 1-9 KDW oraz terenów oznaczonych symbolami: 1-2E dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych, a w przypadkach konieczności technicznych – na terenach oznaczonych symbolami: 1-11 ZP.

7. W granicach planu:

a) każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej;

b) zasilanie elektroenergetyczne działek budowlanych należy realizować liniami kablowymi NN;

c) zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić ze scentralizowanych źródeł ciepła (w przypadku niemożliwości podłączenia do w/w sieci – z indywidualnych źródeł ciepła);

d) wody powierzchniowe należy odprowadzić do systemu kanalizacji deszczowej;

e) w rozwiązaniu odprowadzania wód opadowych z terenów przeznaczonych na cele zespołów parkingowych i garażowych 1-5 KP należy stosować piaskowniki i separatory w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, stosownie do wymagań przepisów ochrony środowiska i przepisów budowlanych.

8. Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci wodociągowej.

9. Odprowadzenie ścieków z terenów w granicach planu powinno nastąpić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków. Nie zezwala się na stosowanie zbiorników na ścieki oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków.

10. Zasady przyłączeń, o których mowa w ust. 7 lit. a oraz przyłączeń do sieci gazowej i ciepłowniczej powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie właściwych przepisów odrębnych.

11. W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy:

a) przebudowa i remonty gminnych sieci wodociągowych,

b) przebudowa i remonty gminnych sieci kanalizacji sanitarnej,

c) przebudowa i remonty sieci kanalizacji deszczowej,

w granicach terenów określonych w § 9 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustalenia dotyczące stawek opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu Stawka w %
1MN, 2MN 30%
1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW 30%
1UA, 2UA, 3UA 30%
1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U 30%
1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP 30%
1P 30%
1WS 30%
1E, 2E 30%
1KP, 2KP, 3KP, 4KP, 5KP 30%
1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD 30%
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW 30%

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef SkrodzkiZałącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/575/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Piszu postanawia, co następuje:

1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygnięte uchwałą Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz, w której Rada Miejska w Piszu postanawia:

a) nie uwzględnić w całości uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pisz przez Pana Stanisława Gajdę, zam.: 12-200 Pisz, ul. 1-go Maja 8/28,
b) nie uwzględnić w części uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz przez: Pana Sylwestra Szczubełka, zam.:12-200 Pisz, ul. Kajki 2a; Pana Stanisława Gajdę, zam.: 12-200 Pisz, ul. 1-go Maja 8/28, Pana Mieczysława Skrzatka, zam.:12-200 Pisz , ul. Targowa 18a; Panią Małgorzatę Krzewską, zam.: 12-200 Pisz , ul. Mazurska 12; Panią Irmgard Malinowską, zam.: 12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 15/1; Pana Mirosława Malinowskiego, zam.: 12-200 Pisz , ul. Warszawska 46; Panią Marytę Telecką, zam.: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 15/1 ; Pana Huberta Teleckiego, zam.: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 15/1.

2. Uzasadnienie do rozstrzygnięcia

1) Podmiot wnoszący uwagę do projektu planu, o której mowa w ust. 1 lit. a) , wnosi o uwzględnienie w ustaleniach planu możliwości budowy garażu w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,

2) Podmioty wnoszące uwagi do projektu planu o których mowa w ust. 1 lit. b), wnoszą:
- o uwzględnienie w ustaleniach planu możliwości rozbudowy i nadbudowy budynków w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,
- o uwzględnienie w ustaleniach planu możliwości nadbudowy i budowy do czterech kondygnacji budynków usługowo-mieszkalnych w obrysie działki nr 407 w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MW oraz przywrócenie działce nr 407 pierwotnej powierzchni.

3) Rozpatrując stan faktyczny i prawny w/w nieuwzględnionych uwag należy stwierdzić, co następuje:

a) teren w granicach planu objęty jest „Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Pisz”, który to program ma na celu między innymi ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego w obszarze bardzo istotnym w strukturze przestrzennej miasta,
b) ustrojową właściwością organów samorządu gminnego jest tzw. samodzielność planistyczna gminy w ramach obowiązującego porządku prawnego, w której zadaniach mieści się kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego, realizowane na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym poprzez ustalenia planu miejscowego (art. 15 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319).
c) teren w granicach planu objęty jest ochroną konserwatorską,
d) nieuwzględnione treści uwag naruszają zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalone w planie w ramach właściwości gminy (lit. a i b ) i właściwości organu ochrony konserwatorskiej (lit.c),
e) nieuwzględnione treści wniesionych uwag stwarzają kolizję interesu prywatnego dysponowania własnością nieruchomości z interesem publicznym, realizującym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

4) W świetle powyższego, zważywszy w/w kolizję interesu prywatnego i interesu publicznego, uznano za zasadne postąpić następująco wobec wniesionych uwag:

- nie uwzględnić możliwości lokalizacji garażu w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,
- nie uwzględnić możliwości rozbudowy budynków w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,
- uwzględnić możliwość nadbudowy budynków w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U po obrysie budynków wraz z rampami załadowczymi,
- uwzględnić możliwość nadbudowy i budowy do czterech kondygnacji budynków usługowo-mieszkalnych w obrysie działki nr 407 w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MW.

5) Uwaga dotycząca przywrócenia działce nr 407 pierwotnej powierzchni nie stanowi przedmiotu ustaleń planu miejscowego.

6) Powyższe rozstrzygnięcia na tle stanu faktycznego i prawnego przedmiotowych uwag nie naruszają obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym:
a)uwzględnione treści wniesionych uwag są zgodne z zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określonymi ustaleniami planu w związku z działaniami „ Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Pisz” i warunkami konserwatorskimi,
b)nieuwzględnione treści uwag kolidują z w/w zasadami,
c)dla wynikłych z powyższego rozstrzygnięć kolizji interesu prywatnego i publicznego służą regulacje odszkodowawcze z tytułu przepisów art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3. W związku z treścią § 9 ust. 11 uchwały, ustalone w granicach planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będą finansowane w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do możliwości budżetowych gminy, w tym w ramach realizacji „Lokalnego programu rewitalizacji miasta Pisz”.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lip 2006 13:11
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1581 razy