BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr L/620/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006r.
w sprawie: sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z
2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr
175,poz.1457, z 2006r. Nr 17 , poz.128 / ,Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprostowanie udziałów w nieruchomości zabudowanej
oznaczonej nr działki 326/1 o powierzchni 371m2 położonej w Piszu
przy ul. Gdańskiej 5 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 11619.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2006 14:51
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1082 razy