BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr L/619/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568,
z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 , z 2005 r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175 , poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128/ oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281,
poz.2782 , z 2005r. Nr 130 ,poz.1087, Nr 169 , poz.1420, Nr 175,poz.1459, z 2006r.
Nr 104,poz.708 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1.
1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie
gminy Pisz :
-działki niezabudowanej nr 109/2 o pow.2.400m2 położonej we wsi Jagodne ,
KW Nr 14179
-nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rakowo Piskie oznaczonej nr działki 15/3
o pow.1.800m2 , KW Nr 13722.

2.Dla nieruchomości opisanych w § 1 ust. 1 prowadzone są księgi wieczyste
w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2006 14:51
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1117 razy