BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr LI/642/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 października 2006r.
w sprawie: aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz” oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1
W wyniku przeprowadzonych przez Burmistrza Pisza analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta stwierdza się:
1) dysproporcje między wytyczonymi w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz”, uchwalonym w 2000 r. kierunkami przestrzennego rozwoju miasta i gminy Pisz, a obecnym stanem zagospodarowania i oczekiwaniami mieszkańców;
2) potrzebę kontynuacji prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem ewoluującego przestrzennego rozwoju gminy Pisz.
3) zgodność „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz” z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Miejską w Piszu po 1995 r. i ich zgodność z art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2
1.Stwierdza się konieczność dokonania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r.
2.Stwierdza się aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w trakcie bieżącej kadencji Rady Miejskiej w Piszu, to jest w okresie od listopada 2002 r. do sierpnia 2006 r.
3. Stwierdza się konieczność opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego, które na mocy art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym straciły ważność w dniu 01.01.2004 r.
§ 3
Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Pisz – sierpień 2006”.
§ 4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 lis 2006 13:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1210 razy