BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LI/637/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 października 2006r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 ) oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących remontu instalacji grzewczej w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków na 2006r. w wysokości 20.000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piskim a Gminą.
2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Pisza.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lis 2006 12:25
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 1239 razy