BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LI/634/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 października 2006 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jedn.: Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ) art. 14 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. : Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ) ,
Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :


§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku od posiadania psów obowiązującą na terenie Gminy Pisz w roku 2007 w wysokości 40 zł od jednego psa.
§ 2. Podatek pobiera się w połowie stawki tj. w kwocie 20,00 zł od właścicieli, którzy nabędą psa
ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.

§ 3. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 4. Wpłaty podatku można dokonywać bezpośrednio w punkcie kasowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Piszu lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 5. 1. Pobór podatku może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem :
1) Spółdzielni mieszkaniowych w Piszu,
2) Nadleśnictwa Pisz,
3) Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
4) Agencji Nieruchomości Rolnych,
5) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu odpowiedzialnego za odczyt liczników poboru wody – w budynkach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,

6) sołtysów wsi, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 .

2. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Uściany upoważnia się Pana Wiesława Nadarzyn,

3. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Liski upoważnia się Panią Halinę Klama.

4. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Karpa upoważnia się Pana Krystiana Głowienka.

§ 6. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty.

2. Inkasent pobierający podatek od posiadania psów odprowadza go w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu pierwszego kwartału roku podatkowego, w którym pobrano podatek, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzkiod 1 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 195 poz. 2721)
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sty 2007 08:27
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Joanna Sadłowska
Artykuł był czytany: 1222 razy