BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LI/636/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 października 2006 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Pisz w 2007 r.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ( tekst jedn.: Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 i Nr 191 poz. 1412 ),
Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( MP Nr 74 poz. 745 ) z kwoty 35,52 zł za 1 dt do kwoty 27,88 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


od 1 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 195 poz. 2723 )
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sty 2007 08:27
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Joanna Sadłowska
Artykuł był czytany: 1265 razy