BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LI/635/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 października 2006 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na rok 2007
Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. : Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ),
Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pisz w roku 2007 :

1) Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od piwnic i poddaszy użytkowych w budynkach mieszkalnych – 0,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym :
- od budynków gospodarczych lub ich części nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 i Nr 191 poz. 1412 ) – 3,60 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
- od budynków garażowych – 3,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzkiod 1 stycznia 2007 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 195 poz.2722 )
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sty 2007 08:29
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Joanna Sadłowska
Artykuł był czytany: 1302 razy