BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175 , poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327/ art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 , z 2005r. Nr 130 ,poz.1087, Nr 169 , poz.1420, Nr 175,poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1.
1.Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności nieruchomości, oznaczonej j.n.:
- lokal stanowiący własność Gminy Pisz, oznaczony nr 3 o pow. użytkowej 38,95m2,
położony w budynku nr 6 przy ul. Jagodnej w Piszu wraz z udziałem wynoszącym 179/1000
w działce oznaczonej nr geodezyjnym 1139/2 o pow. 1165m2,
na własność nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, oznaczonych j.n.:
- lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 62,60m2 położony w budynku nr 1 w Kociołku
Szlacheckim wraz z udziałem wynoszącym 18/1000 w działce oznaczonej nr geodezyjnym
127/36 o pow.1250m2
- udział wynoszący 20/100 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 127/37
o pow. 279m2, położonej we wsi Kociołek Szlachecki

2.Dla nieruchomości opisanych w § 1 ust. 1 prowadzone są księgi wieczyste
w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych: KW Nr 21610 (dla
nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz) , 19067,19066,19068 (dla nieruchomości
będących własnością osób fizycznych).

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 maj 2007 12:37
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1345 razy