BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/186/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: skierowania do Prokuratury Rejonowej w Piszu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszeniem prawa przy przydziale lokalu mieszkalnego przy ulicy dr Władysława Klementowskiego 4/1 w Piszu z dnia 01 września 2006 roku wbrew zasadom zawartym w uchwale nr XX/164/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta będą zawierane w pierwszej kolejności oraz innych aktach normatywnych.
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 /.
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Burmistrza Pisza do skierowania do Prokuratury Rejonowej w Piszu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przydziałem w dniu 01.09.2006 roku lokalu mieszkalnego położonego w Piszu przy ulicy dr Władysława Klementowskiego 4/1 dla państwa ......................................

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 sty 2008 13:56
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1239 razy
Ilość edycji: 1