BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/185/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/185/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2007 r.


Uzasadnienie


Do Rady Miejskiej w Piszu wpłynęła skarga Pana Jerzego Milewskiego, zamieszkałego w Snopkach, dotycząca wykluczenia skarżącego z konkursu na
,, Najładniejszą Posesję Miasta i Gminy Pisz”.
Pan Milewski pisze w skardze, że od 2006 roku bierze udział w konkursie na ,, Najładniejszą Posesję Miasta i Gminy Pisz”. W2006 roku jego posesja zdobyła I miejsce w kategorii ,, posesja wiejska”. Również w 2007 roku Pan Milewski zgłosił swój udział w konkursie. Wzorem lat ubiegłych pojawiła się komisja konkursowa, która wykonała zdjęcia i opisy. Następnie jak podaje skarżący, dowiedział się o wykluczeniu z konkursu. Powodem wykluczenia był zapis w regulaminie konkursu mówiący iż. ,,Zdobycie I-III miejsca w konkursie w 2006 powoduje brak możliwości udziału konkursie przez okres kolejnych dwóch lat” (rozdział III, pkt. 5). Jednak skarżący dowiedział się. Że w tegorocznej edycji konkursu zostały nagrodzone osoby, które zajmowały I i II miejsce w ubiegłorocznym konkursie. Dotyczy to centrum Turystyczno – Rozrywkowego Kompleks Vita – Turist oraz Zjazdu Myśliwskiego Pieloszczyk Halina, które to firmy zajęły w 2006 roku odpowiednio II i I miejsce w kategorii ,,Posesja Firmy”.
Jak wynika z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Pana Piotra Grochala, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który to wydział nadzoruje przeprowadzenie konkursu, do tegorocznej edycji konkursu w kategorii ,,posesja firmy” zgłosiła się tylko jedna firma. Komisja konkursowa postanowiła samodzielnie w oparciu o rozdział III pkt3 (,, Komisja Konkursowa może również samodzielnie wytypować nieruchomość do udziału w konkursie, w przypadku jej nie zgłoszenia przez właściciela lub użytkownika, jeśli nieruchomość ta zdaniem komisji jest zadbana w sposób wyróżniający”.) wytypować dwie firmy wymienione wyżej. ,, Komisja uznała, że instytucje te mają szczególne znaczenie dla promocji miasta Pisza. Są zadbane w sposób wzorcowy i stanowią swoistą wizytówkę Pisza” (cyt. Wyjaśnienia Pana Grochala). Ponadto z usług tych firm korzysta wielu turystów.
Z wyjaśnień Pana Piotra Grochala, jak również z protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej wynika, że Komisja konkursowa postanowiła jednak wziąć pod uwagę wniosek Pana Milewskiego dotyczący jego posesji i ,,uwagi na jej wyjątkowy charakter”, posesja ta została wyróżniona. Wobec powyższego należy zauważyć, że Pan Milewski nie został z konkursu wykluczony. A wręcz przeciwnie uczestniczył w nim i otrzymał wyróżnienie.
Nie mniej jednak stwierdzono naruszenie zasad określonych w rozdziale III pkt. 5 regulaminu poprzez dopuszczenie do udziału w konkursie laureatów konkursu z roku 2006. Dotyczy to zarówno wymienionych wyżej firm jak i Pana Milewskiego.
Rada miejska w Piszu postanowiła uznać skargę za bezzasadną.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 sty 2008 13:59
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1139 razy