BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/184/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: wysokości diet przysługujących radnym gminy i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), §3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710 ) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z 2002 r. Nr 14, poz.138 i z 2003 r. Nr 33, poz.280)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Radnemu gminy Pisz przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna, liczona od półtorakrotności kwoty bazowej, określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.), zwanej dalej ,,podstawą’’, której wysokość uzależniona jest od pełnionej funkcji.
Szczegółową wysokość diet określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2.Dieta o której mowa w ust 1 podlega zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

§ 2

1.Z diety o której mowa w § 1 radnemu potrąca się z tytułu:

1) nieobecności na sesji rady miejskiej,
2) nieobecności na posiedzeniu komisji stałej rady miejskiej,
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na części sesji rady miejskiej lub posiedzeniu komisji stałej rady miejskiej,
kwoty określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Lista potrąceń o której mowa w ust 1 podpisana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub zastępującego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej przekazywana jest osobie sporządzającej listę wypłat, najpóźniej w przeddzień wypłaty diet.

§ 3

1. Za udział w pracach komisji doraźnej rady miejskiej przysługuje dieta za każde
posiedzenie komisji, nie więcej niż za 4 posiedzenia w całym okresie prac komisji.
2. Wysokość diet o których mowa w ust 1 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4

Radnemu przysługuje jedna dieta zryczałtowana w najwyższej wysokości, bez względu na liczbę posiedzeń, w których uprawniony do posiedzeń uczestniczył.

§ 5

1. Dieta nie przysługuje w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbyła się żadna
Sesja Rady Miejskiej oraz posiedzenie komisji Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem
ust.3.
2. Dieta nie przysługuje w przypadku, gdy radny w danym miesiącu nie uczestniczył w
żadnym posiedzeniu komisji rady miejskiej oraz nie był obecny na żadnej Sesji Rady
Miejskiej.
3. Przepisów ust 1 i 2 nie stosuje się do przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 6

Wypłata diet dokonywana jest raz w miesiącu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, zgodnie z dyspozycją radnego na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 7

Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 75 % maksymalnej wysokości diety, stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.)

§ 8

1. Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych w oparciu o przepisy rozporządzenia właściwego ministra do spraw administracji publicznej w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. Ustala się stawki zwrotu radnym kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością Gminy Pisz w następującej wysokości :
1) dla samochodów osobowych:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,4432 zł. za 1 kilometr
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,7104 zł. za 1
kilometr
2) dla motocykli – 0,1957 zł. za 1 kilometr
3) dla motorowerów – 0,1175 zł. za 1 kilometr
3. Rada Miejska upoważnia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do podpisywania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych.
4. Polecenie wyjazdów służbowych radnym, w tym Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej wydaje Przewodniczący Rady Miejskiej.
§ 9

Listę do wypłaty należnych diet, z uwzględnieniem potrąceń, sporządzają pracownicy Biura Rady.

§ 10

Traci moc uchwała nr XXV/297/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/184/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wysokość
diet miesięcznych radnych Rady Miejskiej

1. radny bez funkcji 27 % podstawy
2. przewodniczący komisji stałych rady miejskiej 42 % podstawy
3. wiceprzewodniczący komisji stałych rady miejskiej 34 % podstawy
4. przewodniczący rady miejskiej 75 % podstawy
5. wiceprzewodniczący rady miejskiej 47 % podstawy

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/184/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2007 roku


Kwota potrąceń z diety radnego
za nieobecność na sesji rady miejskiej oraz na posiedzeniach komisji rady miejskiej

1. na sesjach rady miejskiej (za każde posiedzenie) 11 % podstawy
2. na posiedzeniu komisji rady miejskiej (za każde posiedzenie) 8 % podstawy
3. nieusprawiedliwionej nieobecności na części sesji rady miejskiej
lub części posiedzenia komisji stałej rady miejskiej (za każde posiedzenie) 3 % podstawy


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/184/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2007 roku


Wysokość diet
dla członków komisji doraźnych rady miejskiej
(za każde posiedzenie)

1. przewodniczący komisji rady miejskiej 6 % podstawy
2. członek komisji rady miejskiej 4 % podstawy


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 sty 2008 14:02
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1342 razy