BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/198/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lutego 2008 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Pisz do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystąpić, jako członek zwyczajny, do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” z siedzibą w Piszu na zasadach określonych w statucie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Pisza do wyznaczania przedstawiciela celem reprezentowania Gminy Pisz w Stowarzyszeniu, o którym mowa w §1.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 mar 2008 09:33
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1214 razy