BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/196/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lutego 2008 r.
w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art.30 ust.6, art. 49 ust.2, art.54 ust. 7 w związku z art. 91d, pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz.1103, Nr 176 poz. 1238,Nr 191 poz.1369, Nr 247 poz.1821) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunków pracy, obowiązujący od dnia 01 stycznia 2008roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, o których mowa w art. 49 ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ilekroć w regulaminach oraz załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pisza,

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pisz,

3) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz,

4) dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o których mowa w pkt. 3,

5) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 01 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego,

6) oddziale – należy przez to rozumieć oddział w szkole lub przedszkolu, grupę uczniów w świetlicy,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub ust. 7 Karty Nauczyciela,

9) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181, z 2006 r. Nr 43, poz.293 z 2007 r. Nr 56, poz.372),

10) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z poźn. zm.).

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/38/07 z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007r. Nr 52, poz. 825, Nr 80 poz.1237).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 r.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 mar 2008 09:58
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1206 razy