BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/224/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 marca 2008r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 , z 2005 r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175 , poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218/ art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 , z 2005r. Nr 130 ,poz.1087, Nr 169 , poz.1420, Nr 175,poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż części działki oznaczonej nr geodezyjnym 50 o powierzchni
około 310m2 położonej we wsi Maldanin gmina Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13235.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 kwi 2008 14:59
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1112 razy