BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/226/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 marca 2008 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, , Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825): uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/347/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002 r. Nr 33, poz. 519 z 2003 r. Nr 70, poz. 1038, z 2006 r. Nr 167, poz.2376 ) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 2:
a) w ust. 1 wyrazy: „ z zastrzeżeniem ust.2,3 i 4” zastępuje się wyrazami: „z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.”
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Pogobie Średnie upoważnia się Pana Jerzego Buszyniewicza, zam. Pogobie Średnie 13, 12-200 Pisz.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 kwi 2008 09:54
Opublikował(a): Barbara Leniec
Zaakceptował(a): Barbara Leniec
Artykuł był czytany: 1105 razy