BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XLII/497/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 listopada 2005 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo własności nieruchomości będących własnością osób fizycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XL/488/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo własności nieruchomości będących własnością osób fizycznych wprowadz się następującą zmianę:
§2 otrzymuje brzmienie:
„§2.Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonych numerami działek 477/18 o powierzchni 0,1038 ha i 477/23 o powierzchni 0,0011 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25880, stanowiących własność osoby fizycznej na prawo własności części nieruchomości oznaczonej numerem działki 431/53 o powierzchni ok. 0,1049 ha, położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764, zgodnie z załącznikiem graficznym ‘’

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 kwi 2008 15:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1175 razy