BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/251/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, i z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Pisz pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych na zadanie pod nazwą: remont drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – dr. kr. Nr 58 (Pisz) – odcinek długości 1500mb przechodzący przez wieś Turośl.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków na 2008r. do wysokości 200 000 zł. ( słownie: dwieście tysięcy złotych).

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piskim a Gminą Pisz.
2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Pisza.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 10:59
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1098 razy