BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/278/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 20 czerwca 2008 r.
w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości – części działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1461/56 o pow. około 6812 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1, stanowiącej własność osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały na prawo własności części działki niezabudowanej, będącej własnością Gminy Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym 1460 o pow. około 4500 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dla nieruchomości opisanych w § 1 prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych: KW Nr 22912 (dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), KW Nr 12215 (dla nieruchomości będącej własnością osób fizycznych).

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2008 12:17
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1052 razy