BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/274/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 20 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 lip 2008 11:20
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1039 razy