BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/275/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 20 czerwca 2008 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Pisz do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Pisz do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 97877.

2.Wyraża się zgodę na wniesienie i objęcie przez Gminę Pisz 5444 ( pięciu tysięcy czterystu
czterdzieści czterech ) udziałów o wartości 500 zł każdy łącznie o wartości 2 722 000,00 zł,
z tym że wniesienie udziałów nastąpi na następujących zasadach:

a) 2 (dwóch) udziałów o łącznej wartości 1 000,00 zł( słownie złotych: jeden tysiąc) w dniu przystąpienia Gminy Pisz do spółki lecz nie później niż do dnia 30.07.2008 r.

b)204 ( dwustu czterech) udziałów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia listy projektów indywidualnych w formie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w której umieszczony zostanie projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w
Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.”, zgodnie z harmonogramem wpłat udziałów przewidzianych na rok 2008, stanowiącym załącznik Nr 1do niniejszej uchwały,

c) 5138 ( pięciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu ) udziałów o łącznej wartości 2 569 000,00 zł w latach 2009 – 2012, w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia przez Radę Miejską w Piszu uchwały zatwierdzającej budżet na dany rok kalendarzowy, zgodnie z harmonogramem wpłat udziałów przewidzianych na lata 2009 – 2012 stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały,

d) pokrycie 100 ( stu) udziałów o łącznej wartości 50 000,00 zł nastąpi wkładem niepieniężnym – aportem, którego przedmiotem są następujące nieruchomości : części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży o powierzchni całkowitej 6 059 m2 zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały, na zasadach określonych umową spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi po uprzednim dokonaniu podziału geodezyjnego w/w działek.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lip 2008 11:31
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1163 razy