BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXV/282/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 lipca 2008 r.
w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych jak niżej:
- działka nr 1141/6 o powierzchni 0,1688 ha położona w Piszu przy ul. Warszawskiej,
- działka nr 1795 o powierzchni o,1895 ha położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
- działka nr 395/1 o powierzchni 0,1103 ha położona w Piszu przy ul. Okopowej
zabudowanych na cele mieszkaniowe współużytkownikom wieczystym nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste Kw Nr 14997, 29304 i 30620.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2008 14:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1076 razy