BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XXV/281/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 lipca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1660, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821), Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dla szkół i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Pisz „Regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender


Załącznik do Uchwały Nr XXV/281/08
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 17 lipca 2008 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY TRYB ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI ZWANYCH DALEJ FUNDUSZEM ZDROWOTNYM
§ 1. Niniejszy regulamin określa:

1. Zasady tworzenia Funduszu Zdrowotnego.

2. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Zdrowotnego.

3. Tryb powołania i zadania komisji do spraw gospodarowania środkami Funduszu Zdrowotnego zwanej dalej „Komisją Zdrowotną”.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz,

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1 oraz
nauczycieli, którzy byli zatrudnieni w tych jednostkach i przeszli na emeryturę lub rentę.

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych tworzących Fundusz Zdrowotny, ustalana jest na każdy rok budżetowy w planach finansowych szkół w wysokości 0,3% rocznej planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 nie podlega zmianom w ciągu roku kalendarzowego.

3. Środkami, o których mowa w ust. 1 zarządza dyrektor.

4. Pomoc z Funduszu Zdrowotnego udzielana jest nauczycielowi w formie pieniężnej zapomogi nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku kalendarzowym.

5. Środki, o których mowa w ust. 1 dzielone są proporcjonalnie na każde półrocze. Niewykorzystane środki w pierwszym półroczu przechodzą na drugie półrocze.

6. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 4. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu Zdrowotnego są:

a) nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach,

b) nauczyciele emeryci i renciści, uprawnieni do korzystania w szkołach z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 5. 1. Z Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

1) są przewlekle chorzy lub przebieg ich choroby jest bardzo ciężki,

2) podlegają leczeniu szpitalnemu z koniecznością dalszego leczenia sanatoryjnego,

3) podlegają długotrwałemu leczeniu specjalistycznemu,

4) istnieje u nich konieczność zakupu szkieł korekcyjnych,

5) istnieje u nich konieczność skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej,

6) zakupili sprzęt medyczny, aparat słuchowy lub inny sprzęt ortopedyczny niezbędny w ich rehabilitacji,

7) korzystają z dodatkowej opieki zdrowotnej opiekuna lub pielęgniarki.

2. Wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby,

2) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) wysokości dochodu, przypadającego na jednego członka rodziny.

3. Świadczenia z Funduszu Zdrowotnego mają charakter bezzwrotny.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora macierzystej szkoły, na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

b) dokumenty potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty leczenia, zakupu sprzętu medycznego lub
rehabilitacyjnego,

c) oświadczenie o dochodzie (netto) na jednego członka rodziny nauczyciela - przeciętny miesięczny dochód na jednego
członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w
kwartale bezpośrednio poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

3. Przy rozpatrywaniu przez Komisję Zdrowotną wniosków należy brać pod uwagę nie tylko udokumentowane koszty leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela (przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia w domu, stosownie specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, itp.).

4. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 października każdego roku.

5. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi dla nauczyciela może wystąpić również dyrektor, rada pedagogiczna szkoły, przedstawiciel organizacji związkowych działających w szkole, opiekun nauczyciela, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie.

§ 7. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym dyrektor powołuje Komisję Zdrowotną w składzie:

a) od 2 do 4 nauczycieli pracujących w szkole, wskazanych przez radę pedagogiczną danej szkoły,

b) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w szkole,

c) jednego nauczyciela – przedstawiciela nauczycieli emerytów i rencistów, którzy po zakończeniu pracy w danej szkole
przeszli na emeryturę lub rentę.

2. Dyrektor spośród członków Komisji Zdrowotnej powołuje jej przewodniczącego.

3. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej wraz z propozycją wysokości przyznanej zapomogi.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 są ewidencjonowane w rejestrze.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na pół roku. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji Zdrowotnej mogą odbywać się częściej niż raz na pół roku.

6. Komisja Zdrowotna podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Zdrowotnej.

7. Członkowie Komisji Zdrowotnej składają oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie zapomogi.

8. Z posiedzenia Komisji Zdrowotnej sporządzany jest protokół, uwzględniający w szczególności wyniki pracy Komisji Zdrowotnej, propozycje dotyczące przyznania kwoty zapomogi, uzasadnienie negatywnej opinii w sprawie przyznania zapomogi oraz podpisy członków Komisji Zdrowotnej.

9. Ostateczną decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje dyrektor.

§ 8. Wypłat przyznanych zapomóg dokonuje się w kasie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu przy ul. Dworcowej 2, bądź przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe - na podstawie protokołu przekazanego przez Komisję Zdrowotną i zaakceptowanego przez dyrektora.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik do Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym


WNIOSEK
do Komisji Zdrowotnej o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego

Część I

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania, telefon

....................................................................................................................................

Proszę o udzielenie mi zapomogi z Funduszu Zdrowotnego z powodu:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Część II

Oświadczam, że w ostatnich trzech miesiącach moja rodzina uzyskała dochody w podanych niżej wysokościach:

1. Dochód wnioskodawcy …………………………………………….…

2. Dochód współmałżonka i członków rodziny
wnioskodawcy pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym …………………………………………….…

3. Razem dochód rodziny wnioskodawcy
z 3 miesięcy .………………………………………………

4. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę
w rodzinie wnioskodawcy ……………………………………....

Oświadczam, że z powyższego dochodu poza mną utrzymują się następujące osoby:

a) …………………………………………………..

b) …………………………………………………..

c) …………………………………………………..

d) …………………………………………………..

e) …………………………………………………..

Oświadczam, że z tej formy pomocy korzystałem/am w roku …………………….

Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności karnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby przyznania zapomogi z Funduszu Zdrowotnego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………


............................................... ..................................................
(miejscowość, dnia) (podpis wnioskodawcy)

Część III

Opinia Komisji Zdrowotnej o przyznaniu zapomogi:

1. Ocena wymogów formalnych wniosku: spełnia/nie spełnia

2. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja Zdrowotna proponuje:

przyznać zapomogę w wysokości ……………. słownie złotych …………...................……….

nie przyznawać zapomogi /uzasadnienie/ ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


……………………… dnia ………………………………….


Podpisy członków Komisji Zdrowotnej Zatwierdzam do wypłaty

1. …………………………….. ………………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

4. ……………………………..

5. ……………………………..
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 sie 2008 12:24
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1358 razy