BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIII/369/09 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 26 stycznia 2009 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 , z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458/ art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 , z 2005 r. Nr 130 ,poz.1087, Nr 169 , poz.1420, Nr 175,poz.1459, z 2006 r. Nr 104,poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59,poz.369, Nr 220, poz. 1412/, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 75/4 o powierzchni
440 m2 położonej we wsi Pilchy, gmina Pisz
Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 10765.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2009 13:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1073 razy