BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIII/371/09 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 26 stycznia 2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi oraz sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, będącej przedmiotem współwłasności Gminy Pisz i osób fizycznych


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyłączenie pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku wielomieszkaniowym
położonym na działce oznaczonej nr 471/8 o powierzchni 546m2 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 38, w związku ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej,
dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 15759.

§ 2.
Wyraża się zgodę na sprostowanie udziałów w nieruchomości zabudowanej
oznaczonej nr działki 471/8 o powierzchni 546m2 położonej w Piszu
przy ul. Warszawskiej 38 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 15759.


§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2009 13:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1076 razy