BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIV/381/09 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 05 marca 2009 r.
w sprawie: porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Pisz (Rzeczpospolita Polska) a Rejonem Nesterov (Federacja Rosyjska)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1. 1. Zawrzeć porozumienie pomiędzy Gminą Pisz (Rzeczpospolita Polska) a Rejonem Nesterov (Federacja Rosyjska) o wzajemnej współpracy pomiędzy obu jednostkami samorządowymi, zwane dalej „porozumieniem”.

2. Treść projektu porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 mar 2009 12:42
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1026 razy