BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/388/09 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 05 marca 2009 roku
w sprawie: zaopiniowania projektowanej zmiany planu aglomeracji Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr, 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21 poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 )

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§1

Opiniuje się pozytywnie projektowaną zmianę planu aglomeracji Pisz , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/388/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 5 marca 2009 r.
Projekt planu aglomeracji Pisz


Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Pisz, położoną na terenie powiatu piskiego, gmina Pisz, obejmującą obszar miejscowości: Pisz, Jagodne, Borki, Kałęczyn, Maldanin, Snopki, Łupki, Wiartel, Wiartel Mały, Jeglin, Karwik, Trzonki, Szczechy Wielkie, Szczechy Małe, Zdory, Turowo Duże, Bogumiły, Turowo, Zawady, Maszty, Liski, Imionek.

1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków – Jagodne
2. Przepustowość oczyszczalni ścieków:
- obecnie – 3 000 m3/d
- planowana po modernizacji – 3 500 m3/d
3. Ścieki komunalne powstające w aglomeracji – ok. 3 065 m3/d,
w tym ścieki przemysłowe – ok. 104 m3/d
4. Długość sieci kanalizacyjnej istniejącej – ok. 104 km
5. Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy – ok. 47 km
6. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez sieć (istniejącą i planowaną) – ok. 24 000
7.Liczba turystów w sezonie turystyczno- wypoczynkowym – ok. 1 100
8. Równoważna Liczba Mieszkańców – 27 120Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 mar 2009 11:55
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1123 razy