BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 05 marca 2009 roku
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr, 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§1
1. Zaciągnąć w 2009 r. kredyt długoterminowy do kwoty 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2009 r.
2. Spłata kredytu nastąpi w okresie od roku 2009 do roku 2018.
3. Szczegółowe zasady kredytowania, warunki udzielania i spłaty kredytu wraz z odsetkami, określi umowa zawarta pomiędzy bankiem udzielającym kredytu a Burmistrzem Pisza.
4. Źródłem dochodów, z którego kredyt zostanie spłacony będą dochody własne Gminy uzyskane z podatku od nieruchomości.
5. Na poczet spłaty zaciągniętego kredytu ustanowić zabezpieczenie w formie weksla in blanco z klauzulą bez protestu oraz deklaracją wekslową.
6. Deficyt budżetu, na pokrycie którego zaciągnięty ma być kredyt, przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, etap II ”

§2

Burmistrz Pisza dokona wyboru banku w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 mar 2009 11:54
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1270 razy