BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/405/09 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 23 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XXI/234/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piszu wprowadza się następującą zmianę:
- w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się, że spłata pożyczki nastąpi w następujący sposób:
1) I rata w wysokości 310.000 zł – w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.;
2) II rata w wysokości 190.000 zł – w terminie do dnia 31 marca 2010 r.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2009 16:18
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1250 razy