BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/403/09 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 23 marca 2009 roku
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524 , z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender


Załącznik
do uchwały Nr XXXV/403/09
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 23 marca 2009 r.

Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Piszu wpłynęła skarga Pani Anny Magdaleny Röhrig zamieszkałej w Kolonii Pilchy na działalność Burmistrza Pisza. Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje:

1. Pani Magdalena Röhrig złożyła w dniu 13.02.2009 r. skargę do Wojewody Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie w sprawie niestosowania się gminy Pisz do przepisów z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm).

2. Skarżąca uważa, że droga nr 30/7 prowadząca do jej siedliska jest drogą gminną i w związku z tym domaga się doprowadzenia tej drogi do stanu technicznego jakiemu odpowiadają kategorie dróg publicznych.


3. Ze zgromadzonych materiałów, oraz wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu wynika, że działka nr 30/7 położona w obrębie wsi Pilchy jest drogą śródpolną, gruntową. Jest to droga , a nie publiczna. A więc nie można do niej stosować przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczących dróg gminnych.

4. Droga ta jest systematycznie naprawiana zgodnie z przyjętym harmonogramem na podstawie inspekcji i zgłoszeń sołtysa.

5. Zalecenie Nr 5 z dnia 17.04.2007 r. na profilowanie drogi w obrębie wsi Pilchy ,
Zalecenie Nr 5 z dnia 30.04.2008 r. na profilowanie drogi w obrębie wsi Pilchy,
Zalecenie Nr 7 z dnia 14.05.2008 r. na profilowanie drogi w obrębie wsi Pilchy,


Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę za bezzasadną.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 mar 2009 13:12
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1318 razy