BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXV/402/09 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 23 marca 2009 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XX/222/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 68, poz. 1330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 załącznika do uchwały:

a) po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

„2a. Każdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien dotyczyć tylko jednego kandydata.”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioskodawca, który złożył wniosek niekompletny zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku powinno nastąpić w terminie trzech dni od dnia otrzymania wezwania.”

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.”

2) w § 6 załącznika do uchwały pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) za zajęcie miejsca, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i 6:

a) dla zawodników dyscyplin indywidualnych - nagrodę pieniężną lub rzeczową od 100 zł do 1.000 zł;

b) dla zawodników dyscyplin zespołowych - nagrodę pieniężną lub rzeczową od 100 zł do 5.000 zł, przy czym nagrodę otrzymuje dany klub sportowy, stowarzyszenie sportowe lub szkoła, którą reprezentuje zespół, z przeznaczeniem dla zawodników, którzy osiągnęli nagrodzony wynik sportowy;”

4) za zajęcie miejsca, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 i 7:

a) dla zawodników dyscyplin indywidualnych - nagrodę pieniężną lub rzeczową od 100 zł do 500 zł;”

b) dla zawodników dyscyplin zespołowych - nagrodę pieniężną lub rzeczową od 100 zł do 3.000 zł, przy czym nagrodę otrzymuje dany klub sportowy, stowarzyszenie sportowe lub szkoła, którą reprezentuje zespół, z przeznaczeniem dla zawodników, którzy osiągnęli nagrodzony wynik sportowy;”

3) w § 7 załącznika do uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyróżnieniami dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mogą być puchary, statuetki, dyplomy lub nagrody rzeczowe o wartości do 200 zł.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 mar 2009 13:34
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1068 razy