BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki, pok. nr 28 i 29, tel. 4241219.

Wymagane dokumenty


 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 2. odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstępowały w związek małżeński,
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
 4. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
 6. stary dowód osobisty - do wglądu,
 7. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.


Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt. 2 i 3 odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Gdzie odebrać formularze:

W Punkcie Przyjęć Interesanta - parter Urzędu Miejskiego w Piszu lub w pok. nr 28

Opłaty:

Opłata za wydanie dowodu osobistego – 30 zł.,Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

 2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
 3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
 4. przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 5. małoletnich przebywających w domach dziecka.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób, o których mowa w pkt. 4, jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy.Wnioski – podania o wydanie dowodu osobistego są zwolnione z opłaty skarbowej.Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca, ponieważ dane personalne wnioskodawcy przekazywane są drogą teletransmisji do centralnego punktu wytwarzania tych dokumentów i stamtąd gotowy dokument
przekazywany jest do Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w celu przekazania wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:
 • Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

  W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoba małoletnia składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

  Dowód osobisty odbiera się osobiście.


 • Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony.


 • Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę) ,

  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby ( należy wystąpić o wymianę niezwłocznie),

  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.


 • Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego oraz unieważnia utracony dokument.


 • W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.


 • Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

  1. utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

  2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182, z późn. zm.)3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 209, poz.2129)


Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ewa Michalak-Turska

Zatwierdził

Mirosława Wrona

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 21:45

Data zatwierdzenia

wtorek, 1 lip 2003 10:49
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 21:45
Data upublicznienia: wtorek, 1 lip 2003 10:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 mar 2009 16:17
Opublikował(a): Hanna Zawalich
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3628 razy
Ilość edycji: 4