BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7
tel. 87 423 28 96

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.

2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

3. Jeżeli zamierzający zawrzeć małżeństwo jest CUDZOZIEMCEM przedstawia:

- Dokument tożsamości (do wglądu)
- Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tych tłumaczeń w państwach członkowskich UE i EOG lub konsula. W przypadku osoby rozwiedzionej – zagraniczny odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocnym wyrokiem rozwodowym, a w przypadku wdowca/wdowy –odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka.
Jeżeli władze danego kraju nie wydają zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa można zwrócić się do sądu polskiego (wydział rodzinny sądu rejonowego) o zwolnieniu z przedstawienia Kierownikowi USC takiego dokumentu.
- Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza przysięgłego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2- tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego dotyczące nupturientów nie są sporządzone w USC w Piszu wówczas Kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dotyczącego nupturientów.

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem USC należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą - 1000 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:

Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnienia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna:

art. 1 – 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 2018 r., poz. 950),
art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

czwartek, 6 gru 2018 13:36

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 sty 2019 12:43
Data dodania: czwartek, 6 gru 2018 13:36
Data upublicznienia: wtorek, 15 sty 2019 12:43
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 737 razy