BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - transkrypcja.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Pl. Ignacego Daszyńskiego 7
12-200 Pisz
tel. 87 423 28 96

Wymagane dokumenty

AKT U R O D Z E N I A

1. Oryginał zagranicznego aktu urodzenia dziecka
2. Jeśli jedno z rodziców dziecka jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
3. Informacja rodziców dziecka odnośnie ich stanu cywilnego w momencie urodzenia dziecka oraz o pochodzeniu dziecka
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Pisz)
6. Jeśli rodzice nie dokonują wpisania aktu urodzenia osobiście wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa dostępny w USC Pisz)


AKT M A Ł Ż E Ń S T W A

1. Oryginał zagranicznego aktu małżeństwa
2. Jeśli jedno z małżonków jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia obcokrajowca
3. Informacja nt. stanu cywilnego w momencie zawarcia małżeństwa oraz USC, który sporządził poprzedni akt
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Pisz)
6. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
7. Jeśli małżonkowie nie dokonują wpisania aktu małżeństwa osobiście, wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa dostępny w USC Pisz).


AKT Z G O N U

1. Oryginał zagranicznego akt zgonu wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- polskiego konsula.
Zagraniczny akt małżeństwa może być również wydany na druku wielojęzycznym, który nie wymaga tłumaczenia.
2. Jeśli zmarły jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
4. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Pisz)

Gdzie odebrać formularze:

USC Pisz

Opłaty:

odpis zupełny po transkrypcji – 50 zł

odpis zupełny po sprostowaniu – 39 zł

odpis zupełny po uzupełnieniu – 39 zł

pełnomocnictwo - 17zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie (w wyjątkowych sytuacjach i w sprawach skomplikowanych do 30 dni)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej strona może wnieść odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Akt nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego nie będzie posiadał pełnej mocy dowodowej. Dlatego też na wniosek osoby, której akt dotyczy/osoby posiadającej interes prawny lub faktyczny, akt winien być uzupełniony zgodnie z art.37 prawa o aktach stanu cywilnego. Podstawę uzupełnienia aktu stanowią inne akty stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone dla tego aktu i inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego i jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze dot. tej osoby lub jej wstępnych.

2. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dotyczącego obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg oraz sprostowania i uzupełnienia tegoż aktu- nie podlegają zwrotowi.

4. Wpisanie aktu urodzenia nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy.

5. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018, poz.2224)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

piątek, 6 gru 2019 11:15

Data zatwierdzenia

piątek, 6 gru 2019 11:41
Data dodania: piątek, 6 gru 2019 11:15
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2019 11:41
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 939 razy