BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49,50
tel. 87 42-41-212; 42-41-213.

Wymagane dokumenty

1. Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1.
2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości na druku DN-1.
Ponadto osoby fizyczne oraz osoby prawne składają dane o nieruchomościach na druku ZN-1/A, a w przypadku wystąpienia zwolnień składają informację na druku ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49,50

Opłaty:

Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w terminach ustawowych, tj. do : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na podstawie otrzymanej decyzji.
Pozostali podatnicy uiszczają podatek w terminie do 15 każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji oprócz miesiąca stycznia, gdzie obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości jest do dnia 31 stycznia (obowiązek złożenia deklaracji do 31 stycznia).
Podatek od nieruchomości można uiszczać w punkcie kasowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Piszu ( pok. nr 5) lub na indywidualny numer rachunku bankowego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/PISZ.
Indywidualny numer rachunku bankowego dla osób fizycznych jest umieszczony w decyzji podatkowej.
Podatnicy mający obowiązek składać deklarację na podatek od nieruchomości o indywidualnym numerze rachunku bankowego zostaną poinformowani zawiadomieniem.

Urząd Miejski w Piszu informuje, że w celu skrócenia czasu doręczania Państwu corocznych decyzji podatkowych oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, w roku 2019 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym wysyłane do podatników przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Piszu, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wystawienia.
Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu:
„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”
Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności jak decyzje podpisywane odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), Uchwała Nr XXIX/316/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4712) oraz Uchwała Nr XXIX/341/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 182 poz. 2362, z 2007 r. Nr 59,poz. 980).
Ponadto:
- Uchwała Nr XVII/164/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4145 i z 2016 r., poz. 564)

Opracował

Renata Puchalska

Data sporządzenia

środa, 6 lut 2019 12:23

Data zatwierdzenia

środa, 6 lut 2019 14:34
Data dodania: środa, 6 lut 2019 12:23
Data upublicznienia: środa, 6 lut 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 12:07
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Renata Puchalska
Artykuł był czytany: 1195 razy