BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy , I piętro, pokój nr 49
Tel. 87 42-41-212.

Wymagane dokumenty

1. Osoby fizyczne obowiązane są złożyć informację o gruntach na druku IR-1.
2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na druku DR-1.
Ponadto zarówno osoby fizyczne jak i prawne obowiązane są składać dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B ( jeżeli występują).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy , I piętro, pokój nr 49.

Opłaty:

Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne wnoszą opłaty w terminach ustawowych, tj. do : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Osoby fizyczne dokonują opłat na podstawie otrzymanej decyzji, natomiast pozostali podatnicy - na podstawie złożonej deklaracji.
Podatek można uiszczać w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Piszu ( pok. 5 ) lub na indywidualny numer rachunku bankowego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/PISZ.
Indywidualny numer rachunku bankowego dla osób fizycznych jest umieszczony w decyzji podatkowej.
Podatnicy mający obowiązek składać deklarację na podatek rolny o indywidualnym numerze rachunku bankowego zostaną poinformowani zawiadomieniem.

Urząd Miejski w Piszu informuje, że w celu skrócenia czasu doręczania Państwu corocznych decyzji podatkowych oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, roku 2019 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym wysyłane do podatników przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Piszu, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wystawienia.
Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu:
„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”
Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności jak decyzje podpisywane odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków pomnożona przez równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Podstawa prawna:

1.Podatek rolny reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XVII/164/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4145 i z 2016 r. poz. 564).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004)

Opracował

Renata Puchalska

Data sporządzenia

środa, 6 lut 2019 13:33

Data zatwierdzenia

środa, 6 lut 2019 14:36
Data dodania: środa, 6 lut 2019 13:33
Data upublicznienia: środa, 6 lut 2019 14:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 12:08
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Renata Puchalska
Artykuł był czytany: 886 razy