BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy, pokój nr 49, I piętro.
tel. 87 42-41-212 lub 87 42-41-241.

Wymagane dokumenty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa składają druk deklaracji DL-1 do dnia 15 stycznia.
Osoby fizyczne składają druk informacji IL-1.
Ponadto zarówno osoby fizyczne jak i prawne składają dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ( jeżeli takie występują).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy, pokój nr 49, I piętro.

Opłaty:

Osoby prawne uiszczają podatek leśny do dnia 15 każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.
Osoby fizyczne uiszczają podatek leśny na podstawie otrzymanej decyzji do dn. : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Podatek można uiszczać w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Piszu ( pok. 5 ) lub na indywidualny numer rachunku bankowego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/PISZ.
Indywidualny numer rachunku bankowego dla osób fizycznych jest umieszczony w decyzji podatkowej.
Podatnicy mający obowiązek składać deklarację na podatek leśny o indywidualnym numerze rachunku bankowego zostaną poinformowani zawiadomieniem.

Urząd Miejski w Piszu informuje, że w celu skrócenia czasu doręczania Państwu corocznych decyzji podatkowych oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, w roku 2019 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym wysyłane do podatników przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Piszu, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wystawienia.
Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu:
„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”
Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności jak decyzje podpisywane odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od otrzymanej decyzji służy podatnikowi prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Jak obliczyć podatek?
Podatek leśny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.(M.P., poz. 1005) średnia cena sprzedaży drewna, którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok wynosi 191,98 zł za 1 m3.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XVII/164/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4145 i z 2016 r., poz. 564).

Opracował

Renata Puchalska

Data sporządzenia

środa, 6 lut 2019 14:07

Data zatwierdzenia

środa, 6 lut 2019 14:38
Data dodania: środa, 6 lut 2019 14:07
Data upublicznienia: środa, 6 lut 2019 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 12:07
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Renata Puchalska
Artykuł był czytany: 932 razy