BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia pokój nr 26 tel. /087/ 424 12 19 lub 423 28 47i /087/ 423 52 10 wew. 119

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - akt notarialny, aktualny wyciąg z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu ( tryb decyzji obowiązywał do lipca 1994) lub umowa najmu lokalu do wglądu w oryginale.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych , można odebrać w pokoju nr 26 i 30

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 5zł za podanie , ponadto wnioskodawca w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jego dane osobowe ponosi opłatę skarbową za zaświadczenie w wysokości 11 zł . Pozostali wnioskodawcy ponoszą opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników -obecnie opłata wynosi 30,40 zł .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie - po zgłoszeniu się do Wydziału Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Zażalenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia . Zażalenie składa się w sekretariacie na I piętrze Urzędu Miejskiego w Piszu.

Inne wskazówki, uwagi:

W kasie Urzędu, pokój 51 można nabyć znaki opłaty skarbowej i dokonać opłaty za udostępnienie danych osobowych .

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.74 - tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86 poz. 960 z 2000r.- późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia - Dz. U. Nr 62 poz. 564 z 2002 r.

Opracował

Jadwiga Kosmowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jadwiga Kosmowska

Zatwierdził

Mirosława Wrona

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 14:52

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:33
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 14:52
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 mar 2009 10:34
Opublikował(a): Jadwiga Kosmowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1971 razy