BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji,
pokój nr 30
tel. 87 424-12-08

Wymagane dokumenty

1. Wniosek;
2. Do wglądu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dowód wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia;
3. Zgodę organizatora imprezy lub zgodę właściciela terenu, na którym odbywać się będzie sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanej imprezy;
4. Plan rozmieszczenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych (szkic/mapka).

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 30)
Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opłaty:

Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:
1) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
2) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
3) 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Opłatę należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz pok. 5 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu – 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 przed wydaniem zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Na zezwolenie służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 424 12 00, e-mail: pisz@home.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Piszu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- art. 6-10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
- Uchwała Nr L/535/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3143);
- Uchwała Nr L/536/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3144).

Opracował

Monika Miłosek

Data sporządzenia

środa, 17 kwi 2019 09:28

Data zatwierdzenia

czwartek, 22 sie 2019 13:53
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 17 kwi 2019 09:28
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 13:53
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Anna Michalak
Artykuł był czytany: 641 razy
Ilość edycji: 2