BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 48,49,50
tel. 87 42-41-211, 87 42-41-212; 87 42-41-213.

Wymagane dokumenty

1. Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1.
Ponadto osoby fizyczne składają dane o nieruchomościach na druku ZIN-1, a w przypadku wystąpienia zwolnień składają informację na druku ZIN-2 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości oraz dane pozostałych podatników na druku ZIN-3.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości na druku DN-1 do dnia 31 stycznia każdego roku. Ponadto podmioty te składają dane o nieruchomościach na druku ZDN-1, a w przypadku wystąpienia zwolnień składają informację na druku ZDN-2 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49, 50. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Piszu.

Opłaty:

Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w terminach ustawowych, tj. do : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na podstawie otrzymanej decyzji.
Pozostali podatnicy uiszczają podatek w terminie do 15 każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji oprócz miesiąca stycznia, gdzie obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości jest do dnia 31 stycznia (obowiązek złożenia deklaracji do 31 stycznia).
Podatek od nieruchomości można uiszczać w punkcie kasowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Piszu ( pok. nr 5) lub na indywidualny numer rachunku bankowego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/PISZ.
Indywidualny numer rachunku bankowego dla osób fizycznych jest umieszczony w decyzji podatkowej.
Podatnicy mający obowiązek składać deklarację na podatek od nieruchomości o indywidualnym numerze rachunku bankowego zostaną poinformowani zawiadomieniem.

Urząd Miejski w Piszu informuje, że w celu skrócenia czasu doręczania Państwu corocznych decyzji podatkowych oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, w roku 2019 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym wysyłane do podatników przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Piszu, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wystawienia.
Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu:
„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”
Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności jak decyzje podpisywane odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Uchwała Nr XXIX/316/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4712) oraz Uchwała Nr XXIX/341/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 182 poz. 2362, z 2007 r. Nr 59,poz. 980).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104).

Data sporządzenia

czwartek, 2 sty 2020 09:53

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 8 lip 2019 12:01
Data dodania: czwartek, 2 sty 2020 09:53
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 12:01
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Renata Puchalska
Artykuł był czytany: 4587 razy
Ilość edycji: 1