BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Miejsce załatwienia sprawy

1. Urząd Stanu Cywilnego Pisz
pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

2. Za pośrednictwem platformy ePuap https://epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia.

2. Jeśli dokument podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

1. Urząd Stanu Cywilnego Pisz
pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

2. Za pośrednictwem platformy ePuap https://epuap.gov.pl

Opłaty:

- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł
- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł
- wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł

- wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł


Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz.1044)

Jeżeli czynność podlega opłacie skarbowej należy ją wnieść:
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu:
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy o/Pisz

Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001.

Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej kartą płatniczą na miejscu w USC Pisz.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już do centralnego rejestru aktów stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie.
Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Piszu przeniesione już do centralnego rejestru aktów stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia wydania dokumentu.

Inne wskazówki, uwagi:

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:

- skrócony

- zupełny

- skrócony na druku wielojęzycznym


Osobą uprawnioną do uzyskania odpisu aktu lub zaświadczenia jest:

- osoba, której akt dotyczy

- jej wstępni - rodzice, dziadkowie

- jej zstępni - dzieci, wnuki

- jej rodzeństwo

- współmałżonek

Odpisy i zaświadczenie wydaje się również na wniosek:

- sądu

- organu państwowego

- innych osób, które udokumentują interes prawny

- osoby posiadającej pełnomocnictwo (pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy; Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.; Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


UWAGA! Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. WYDRUK ODPISU ELEKTRONICZNEGO NIE MA MOCY DOKUMENTU URZĘDOWEGO.

Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2224 z pozn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.z 2018 r., poz.1044)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

wtorek, 3 gru 2019 13:00

Data zatwierdzenia

piątek, 6 gru 2019 11:38
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 3 gru 2019 13:00
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2019 11:38
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 537 razy