BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie dla obywatela polskiego zezwalające na zawarcie ślubu za granicą

Miejsce załatwienia sprawy

1. Urząd Stanu Cywilnego
pl. Ignacego Daszyńskiego 7
12-200 Pisz
tel. 87 423 28 96
2. Polska placówka konsularna, Konsul RP

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub paszport (do okazania).

2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby, z którą ma być zawarty związek małżeński. Jeśli ww. dokument nie zawiera nazwiska rodowego, daty i miejsca urodzenia oraz obywatelstwa, należy dołączyć inny dokument potwierdzający te dane.

3. W przypadku gdy obywatel RP nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie Polski należy załączyć zagraniczne dokumenty potwierdzające stan cywilny wraz ze stosownymi tłumaczeniami.

4. Zainteresowana osoba osobiście podpisuje zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podpisanie zapewnienia odbywa się w dowolnie wybranym USC lub w konsulacie.

Gdzie odebrać formularze:

1. Urząd Stanu Cywilnego
pl. Ignacego Daszyńskiego 7
12-200 Pisz
tel. 87 423 28 96
2. Polska placówka konsularna, Konsul RP

Opłaty:

Zaświadczenie - 38zł.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia pod warunkiem, że urząd posiada akt urodzenia wnioskodawcy w swoich zasobach. Jeśli urząd nie posiada aktu procedura może wydłużyć się do 10 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie ważne jest 6 miesiące od daty wydania.

Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel RP posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można uzyskać w każdym USC na terenie Polski lub w konsulacie.

Dokumenty w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski dokonanymi przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości w Polsce. Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2224 z późniejszymi zmianami.

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Zatwierdził

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

wtorek, 24 mar 2020 13:39

Data zatwierdzenia

wtorek, 24 mar 2020 14:13
Data dodania: wtorek, 24 mar 2020 13:39
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2020 14:13
Zaakceptował(a): Magdalena Misierewicz-Obrycka
Artykuł był czytany: 301 razy