BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza umożliwia Przedsiębiorcom skorzystanie z ulg w regulowaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości

Wymagane dokumenty

Burmistrz Pisza informuje, że w związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-02), pragnie skierować pomoc do Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.). Rozporządzenie ogranicza funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.
Burmistrz Pisza umożliwia Przedsiębiorcom skorzystanie z ulg w regulowaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Pomoc ma na celu ograniczenie uciążliwości wynikających z sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się Przedsiębiorcy, a w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania, m.in.:
• polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
• związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
• twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
• związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów sportowych, klubów tanecznych, nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness;
• związaną z konsumpcją i podawaniem napojów;
• związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
• bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
lub prowadzący handel detaliczny:
• wyrobami tekstylnymi;
• wyrobami odzieżowymi;
• obuwiem i wyrobami skórzanymi;
• meblami i sprzętem oświetleniowym;
• sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
• artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne.

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości poprzez:

• odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
• rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Termin graniczny do którego odroczona i rozłożona zostanie płatność podatku lub zaległość podatkowa wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 838).

Ponadto Burmistrz Pisza wprowadzi na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Piszu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pisz. Zmiana ww. uchwały pozwoli na nie naliczanie opłaty prolongacyjnej w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu epidemii.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty, których wzory zamieszczamy w załączeniu:

1. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
2. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
4. Sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych (np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, decyzje urzędu skarbowego w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej, PIT-36, bilanse, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe).
5. Dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej według stanu za I kwartał 2020 roku obrazujące utratę płynności finansowej.

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 roku. Poz. 362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz lub do skrzynki mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Organ podatkowy dąży do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 139-140 ustawy Ordynacja podatkowa).

Data sporządzenia

wtorek, 21 kwi 2020 14:38

Data zatwierdzenia

wtorek, 21 kwi 2020 15:42
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 21 kwi 2020 14:38
Data upublicznienia: wtorek, 21 kwi 2020 15:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lip 2023 09:07
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Renata Puchalska
Artykuł był czytany: 1104 razy