BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznawanie żołnierza lub poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, pok. nr 56

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny, w którym zamieszcza się:
- imię i nazwisko żołnierza lub poborowego;
- datę i miejsce urodzenia żołnierza lub poborowego;
- adres zamieszkania żołnierza lub poborowego;
- numer PESEL żołnierza lub poborowego;
- wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do żołnierza lub poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;
- uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie żołnierza lub poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
2) Do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:
a) jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
- oświadczenie woli osoby, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza lub poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- oświadczenie żołnierza lub poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnieża lub poborowego, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;
b) jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
- ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) lub zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
- oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- oświadczenie żołnierza lub poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza lub poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.Gdzie odebrać formularze:

nie stosuje się

Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny może ubiegać się:
- żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową;
- poborowy.

Podstawa prawna:

art. 39a ust.1 i art. 88 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ryszard Buczel

Zatwierdził

Maria Sokoll

Data sporządzenia

wtorek, 1 lip 2003 11:52

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 14:44
Data dodania: wtorek, 1 lip 2003 11:52
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2003 14:44
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1992 razy