BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy, pokój nr 49, I piętro.
tel. 87 42-41-212.

Wymagane dokumenty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych składają druk deklaracji DL-1 do dnia 15 stycznia.
Osoby fizyczne składają druk informacji IL-1
Ponadto zarówno osoby fizyczne jak i prawne składają dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A zał. nr 11 do uchwały ) oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B - zał. nr 12 do uchwały ( jeżeli takie występują).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy, pokój nr 49, I piętro.

Opłaty:

Osoby prawne uiszczają podatek leśny do dnia 15 każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.
Osoby fizyczne uiszczają podatek leśny na podstawie otrzymanej decyzji do dnia : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wykazu

Tryb odwoławczy:

Od otrzymanej decyzji służy podatnikowi wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Jak obliczyć podatek?
Podatek leśny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pienięzna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.(M.P., poz. 1028) średnia cena sprzedaży drewna, którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok wynosi 191,77 zł za 1 m3.Podatek leśny można uiszczać w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Pisz (pok.5)
lub na konto : Urząd Miejski w Piszu
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/PISZ
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 374)2.Uchwała Nr XVII/164/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4145 i z 2016 r., poz. 564).

Opracował

Joanna Sadłowska,

Zatwierdził

Barbara Leniec

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 08:52

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 09:13
Data dodania: środa, 2 lip 2003 08:52
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 09:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 sty 2017 16:33
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6091 razy
Ilość edycji: 12