BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 57) telefon 423-52-10 wew.131. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, na pierwszym piętrze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Pisz o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów. 2. Tytuł prawny do gruntu (akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub oświadczenie). 3. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego). 4. W przypadku wystąpienia o zgodę na przesadzenie drzew lub krzewów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania miejsca przesadzenia drzew lub krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu. 5. Zarząd Dróg do wniosku dołącza plan wyrębu drzew lub krzewów zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów można otrzymać w pokoju nr 57, gdzie mieści się Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej – link na dole strony.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 50gr za każdy załącznik. 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 76 zł (przedsiębiorcy są zwolnieni od opłaty). 3. Wysokość opłaty określa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn.zm.). 4. Znaczki opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy doręczyć do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy odbiorze decyzji.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Pisz, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty a znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu (pierwsze piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Decyzję można odebrać osobiście w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 57) lub otrzymać pocztą po wcześniejszym przesłaniu (dostarczeniu) do Urzędu znaczków opłaty skarbowej. 2. Znaczki opłaty skarbowej można również nabyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu – w kasie, pokój nr 51. 3. We wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub krzewów wskazane jest podanie telefonu kontaktowego w celu telefonicznego ustalenia terminu wizji terenowej dotyczącej oględzin drzew lub krzewów, o usunięcie których wystąpiono.
4. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:
• drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
• drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
• drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 2. art. 47e ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.).3. § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6, poz. 33, z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Stanisław Plona

Zatwierdził

Zbigniew Wdowiarski

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 10:13

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 12:06
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 2 lip 2003 10:13
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 12:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 lut 2005 08:56
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2056 razy
Ilość edycji: 5